کشف راز مامان و بابا گفتن نوزاد

مطالعه اخیر دانشمندان نشان داده است احتمالا مغز انسان و در این مورد به خصوص یعنی نوزادان تازه متولد شده از ساختاری مشابه سیم پیچیهای سخت برای تشخیص الگوهای تکرار (کلماتی نظیر مامان و بابا) برخوردار است.

راز اینکه چرا نخستین کلمات ادا شده از سوی نوزادان “مامان” و “بابا” است، کشف شد.

بنابراین گزارش محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا با همکاری محققانی از ایتالیا و شیلی با استفاده از جدیدترین تکنیکهای تصویربرداری اپتیکی از مغز، فعالیتهای مغزی ۲۲ نوزاد ۲ و ۳ روزه را به هنگامی که نخستین کلمات خود را ادا می کردند ثبت کردند.

محققان این پروژه کلماتی را که به سیلابهای تکراری نظیر mubaba و penana ختم می شوند با کلماتی نظیر mubage و penaku که دارای سیلایهای تکراری در انتهای خود نیستند ترکیب کردند و دریافتند فعالیتهای مغزی در نواحی شقیقه و پیشانی مغز نوزادان در زمانی که کلمات تکراری شنیده می شود بیشتر خواهد بود.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، با این حال این محقان معتقدند که احتمالا هیچگونه ارتباط یا انطباقی میان سیلابهای تکراری در نخستین کلمات تکرار شده از سوی نوزادان همچون baby و daddy در زبان انگلیسی و papa در زبان ایتالیایی و tata (مادربزرگ و پدربزرگ) در زبان مجارستانی وجود ندارد.

دانشمندان طی سالهای اخیر کودکان بزرگتر و افراد بالغ و چگونگی استفاده از ساختارهای گرامری زبان را مورد ارزیابی قرار داده اند. با این حال مطالعه اخیر یکی از بارزترین مطالعات صورت گرفته بر روی توانایی درونی نورادان تازه متولد شده برای رمزگشایی از الگوهای ساختاری در زبان است.

مطالعه اخیر دانشمندان نشان داده است احتمالا مغز انسان و در این مورد به خصوص یعنی نوزادان تازه متولد شده از ساختاری مشابه سیم پیچیهای سخت برای تشخیص الگوهای تکرار (کلماتی نظیر مامان و بابا) برخوردار است.